archive: all post for ALL 2017

  • เพิ่มช่วงเวลาความสุขที่ I'm Park! จอดฟรี 2 ชั่วโมง เมื่อประทับตราทุกลานจอด!

August, 29 2018

เพิ่มช่วงเวลาความสุขที่ I'm Park! จอดฟรี 2 ชั่วโมง เมื่อประทับตราทุกลานจอด!

เพิ่มช่วงเวลาความสุขที่ I'm Park! ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทางศูนย์ฯ I'm Park ได้ขยายช่วงเวลาจอดรถฟรี บริเวณใต้อาคารจอดรถ และรอบบริเวณห้าง ให้จอดฟรี 2 ชั่วโมง เมื่อนำเอาใบเสร็จของห้างไปประทับตราจุดจอดรถที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยมีเงื่อนไขเพียงแค่ ใบเสร็จที่นำมาประทับตราจะต้องเป็นใบเสร็จจากร้านค้าของ I'm Park เท่านั้น!


เงื่อนไขในกรณีที่มีการประทับตรา:

จอดฟรี 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท

เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง


เงื่อนไขในกรณีที่ ไม่มี การประทับตรา:

จอดฟรี 15 นาที

1-4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 20 บาท

ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท

เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง

View More